Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą oraz rozpowszechnianie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Celem powołania Zespołu Interdyscyplinarnego jest szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa, wstrzymanie zjawiska przemocy w rodzinie a także planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb (w tym realizacja procedury Niebieskiej Karty.

Podstawowym celem działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest koordynacja działań w celu skutecznego rozwiązywania problemów określonych rodzin. Koordynacja ta łączy w sobie konieczność przepływu informacji między instytucjami mogącymi zapewnić pomoc, wypracowanie modelu pomocy dostosowanej do problemów danej rodziny oraz najbardziej efektywne, realne udzielanie pomocy.

 Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

  1. Marta Waniszewska – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  2. Aneta Karolczak – Zastępca przewodniczącego, przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie.
  3. Renata Bagińska – członek ZI, przedstawiciel Policji.
  4. Patrycja Żak – członek ZI, przedstawiciel Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej.
  5. Kamila Czmiel – członek ZI, przedstawiciel Organizacji Pozarządowych.
  6. Violetta Surnik – członek ZI, przedstawiciel służby zdrowia.
  7. Iwona Maćkała – członek ZI, przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Mietkowie.
  8. Joanna Reciak – członek ZI, przedstawiciel Przedszkola Publicznego w Mietkowie.
Skip to content