Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie po raz kolejny przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc w formie produktów żywnościowych dystrybuowana będzie bezpłatnie do osób i rodzin, które z różnych powodów pozostają w trudnej sytuacji oraz których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Do 31 lipca 2023 r. osoby zainteresowane zakwalifikowaniem do tej formy wsparcia mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie (Mietków, ul. Kolejowa 35) – pokój 12, w godzinach od 7.15 do 11.00 – w celu wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych oraz weryfikacji uprawnień do udziału w programie.

Skip to content