Program „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2024

Program „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie przystąpił do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość przyznanej dotacji na finansowanie zadania w bieżącym roku wynosi 140 862,00 zł

Okres realizacji projektu: kwiecień 2024 r. – grudzień 2024 r.

W programie wsparciem w formie:

  • dziennej opieki wytchnieniowej objętych zostanie 12 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny
  • całodziennej opieki wytchnieniowej objętych zostanie 2 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny

Czym jest opieka wytchnieniowa?

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy potrzebują doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki, mają możliwość i czas na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Ważną częścią opieki wytchnieniowej jest także wzmocnienie potencjału opiekunów poprzez ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczną obciążeń związanych ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnymi.

Cel programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo innym orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem wymienionym) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

  • Mieszkańcy z terenu Gminy Mietków
  • Sprawujący faktyczną opiekę nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub orzeczeniem równoważnym,
  • Pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Osoby spełniające kryteria powinny się skontaktować z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mietkowie z siedzibą przy ul. Kolejowej 35, 55-081 Mietków, pokój 12

osoba do kontaktu: Aneta Karolczak, telefon: 71 360 49 18

Skip to content