Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 4/2023

Kierownika GOPS w Mietkowie

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nazwa i adres jednostki:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie

ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków

Określenie stanowiska: główny księgowy

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

1.   Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), powinna spełniać następujące wymagania:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

–       spełnia jeden z poniższych warunkówdotyczących wykształcenia:

a)     ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości lub

b)     ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości lub

c)     jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub

d)     posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

–       ma nieposzlakowaną opinię.

2. Wymagania dodatkowe:

 • posiada znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, programu finansowo – księgowego SIGID, Płatnik)
 • posiada znajomość przepisów prawa w zakresie zasad rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, księgowości budżetowej, dyscypliny finansów publicznych,
 • posiada znajomość przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym w ośrodku pomocy społecznej,
 • wysoka kultura osobista i odporność na stres,
 • odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań.

3.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

 • prowadzenie rachunkowości i księgowości budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo – księgowej i rozliczeń z ZUS i US
 • przygotowywanie projektów planów finansowych i sprawozdawczości z ich wykonania
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 • analiza wykorzystania przydzielonych środków budżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,
 • naliczanie i wypłata wynagrodzeń i należności z tytułu pracy,
 • przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych,
 • przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przeprowadzanie zgodne z przepisami inwentaryzacji,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,
 • przestrzeganie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,
 • sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
 • rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,
 • odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki,
 • dokonywanie kontroli finansowej i realizacja innych zadań wynikających z aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności głównego księgowego,
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika GOPS należą do kompetencji głównego księgowego,
 • opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika GOPS
 • współpraca ze Skarbnikiem Gminy.

4.     Warunki pracy:Praca wykonywana będzie w siedzibie GOPS w Mietkowie (I piętro) w godzinach 7.15-15.15. Zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1/4 etatu. Praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami oraz obsługi komputera.

5.     Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnychw Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mietkowie w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

6.     Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – CV uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
 • oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje, wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku – w przypadku trwania zatrudnienia,
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1282)”oraz własnoręcznym podpisem.

7.     Miejsce i termin składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Główny Księgowy” w terminie do dnia 7 maja 2023 r. do godz. 15:00:

 • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie, ul. Kolejowa 35, I piętro, pok. nr 27 lub
 • korespondencyjnie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 55-081 Mietków, ul. Kolejowa 35 (decyduje data wpływu do Ośrodka).
 • Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której osoby wstępnie zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

8.    Dodatkowe informacje: Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (713604916). Informacje o naborze oraz wynikach będą umieszczone za stronie internetowej  GOPS w Mietkowiei Biuletynie Informacji Publicznej .

Ogłaszający nabór zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Informuję, że

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie, 55-081 Mietków, ul. Kolejowa 35

2)     Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@mietkow.pl

3)     Dane osobowe (dokumenty aplikacyjne) kandydatów przetwarzanie będą dla potrzeb niniejszego naboru

4)     Dane osobowe (dokumenty aplikacyjne) kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni na w/w stanowisku, zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata

5)     W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania na BIP GOPS w Mietkowie informacji o nie rozstrzygnięciu procedury naboru

6)     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7)     Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

8)     Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu przeprowadzenia naboru

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie
mgr Marta Waniszewska

Skip to content